હીરામણિ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલની વિદ્યાર્થીનીઓએ સ્ટેટ સ્વિમિંગમાં 6 ગોલ્ડ, 6 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા

Spread the love

હીરામણિ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ (અંગ્રેજી માધ્યમ)ની વિદ્યાર્થીનીઓએ સ્ટેટ સ્વિમિંગમાં 6 ગોલ્ડ, 6 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા

Total Visiters :127 Total: 708969

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *