હીરામણિ પ્રાયમરિ સ્કૂલ (અંગ્રેજી માધ્યમ)ના વિદ્યાર્થીઓએ સ્કૂલમાં આવેલી અટલ લેબમાં ચંદ્રયાન-3 નું જીવંત પ્રસારણ નિહાળ્યું

Spread the love

હીરામણિ પ્રાયમરિ સ્કૂલ (અંગ્રેજી માધ્યમ)ના વિદ્યાર્થીઓએ સ્કૂલમાં આવેલ અટલ લેબમાં ચંદ્રયાન-3 નું જીવંત પ્રસારણ નિહાળ્યું

Total Visiters :343 Total: 847712

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *