અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સહયોગથી હીરામણિ સ્કૂલ (ગુજરાતી-અંગ્રેજી માધ્યમ)માં ટીટીનેસ તેમજ ડીપ્થેરીયાની રસી મૂકવાનો કેમ્પ યોજાયો

Spread the love

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સહયોગથી હીરામણિ સ્કૂલ (ગુજરાતી-અંગ્રેજી માધ્યમ)માં ટીટીનેસ તેમજ ડીપ્થેરીયાની રરી મૂકવાનો કેમ્પ યોજાયો

Total Visiters :250 Total: 710812

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *