હીરામણિ પ્રાયમરી સ્કૂલની વિદ્યાર્થીનીઓએ સ્કેટિંગ માં ગોલ્ડમેડલ, સિલ્વર મેડલ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જિત્યા

Spread the love

હીરામણિ પ્રાયમરી સ્કૂલ (અંગ્રેજી માધ્યમ)ની વિદ્યાર્થીનીઓએ સ્કેટિંગ માં ગોલ્ડમેડલ, સિલ્વર મેડલ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જિત્યા

Total Visiters :257 Total: 711472

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *