એ.ડી.સી.બેંક અને રેડક્રોસ સોસાયટીના સહયોગથી નિષ્ણાંત ડૉક્ટરો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને CPR ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી

Spread the love
Total Visiters :351 Total: 832573

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *